شی عملیات / سالن / موجودی / کارگاه به بورگن لاند

خاصیت

محل
کد پستی از
کد پستی به
محل

حجم در متر مربع
ازبه
جستجو
مرکز عملیاتی / مقر نزدیک 2425 روستای نیکل، در حدود 60،000 متر مربع ، خرید (Objekt Nr. 050/00685)

متشکل از حدود 7000 متر مربع سالن های جهانی گرم می شود ( بخش متعدد) ، وآمد کامیون، حدود 40،000 متر مربع ، فضای باز هموار کرد، کل شی میل ضرب بخش ( کوچکترین منطقه 14،000m² زمینه سبز ) است، درست است در بزرگراه ها، خرید قیمت مناسب ،

در n
در NObject همچنین اجاره : 050/00685

در nPrice به درخواست کنید

Energieausweis برای قرارداد

در n -