شی عملیات / ستاد - نزدیک Brünnerstraße

شی عملیات / ستاد - نزدیک Brünnerstraße (Prop. هیچ 050-00599)

شامل 878 متر مربع فضای عمومی سالن ، مطلقا بهترین شرایط به طور کلی، نام تجاری جدید ، مناسب برای نمایشگاه / فروش استودیو، اداری، تولید، دستکاری ، مناطق ذخیره سازی ، درب سربار الکتریکی 5.45 X 4.5M ، گرم ، بسیار روشن ، پارکینگ فراوان، حمل و نقل خوب ، به طور مستقیم در B7 ( Brünnerstraße ) ، ارتباطات حمل و نقل S1 ، A5 ، A22، حمل و نقل عمومی ، اجاره

در nObjekt . 050 / 00599

در nPrice به درخواست

در nEnergieausweis در قرارداد

در n !Zoom