دفتر فضایی - نزدیک Brünnerstraße

دفتر فضایی - نزدیک Brünnerstraße (Prop. هیچ 050-00602)

شامل 450 متر مربع فضای اداری ( بخش پذیر از 25 متر مربع ) ، فضاهای بهداشتی ، سالن عمومی با آشپزخانه مجهز ، طبقه کاشی کاری ، کامپیوتر های سازگار با Doppelneonbalken ، تجهیزات دفتری و اداری کامل ، سیستم زنگ خطر آتش سوزی ، و غیره، مقدار زیادی از پارکینگ، حمل و نقل خوب ، راست بر روی B7 ( خیابان برنو) ، ارتباطات حمل و نقل S1 ، A5 ، A22، حمل و نقل عمومی ، اجاره

در nObjekt . 050 / 00602

در nPrice به درخواست

در nEnergieausweis در قرارداد

در n !Zoom