مرکز عملیاتی / مقر نزدیک 2425 روستای نیکل، در حدود 60،000 متر مربع ، خرید

مرکز عملیاتی / مقر نزدیک 2425 روستای نیکل، در حدود 60،000 متر مربع ، خرید (Prop. هیچ 050-00685)

متشکل از حدود 7000 متر مربع سالن های جهانی گرم می شود ( بخش متعدد) ، وآمد کامیون، حدود 40،000 متر مربع ، فضای باز هموار کرد، کل شی میل ضرب بخش ( کوچکترین منطقه 14،000m² زمینه سبز ) است، درست است در بزرگراه ها، خرید قیمت مناسب ،

در n
در NObject همچنین اجاره : 050/00685

در nPrice به درخواست کنید

Energieausweis برای قرارداد

در n -


Zoom