امکانات عملیاتی / مقر - Brünnerstraße نزدیک

امکانات عملیاتی / مقر - Brünnerstraße نزدیک (Prop. هیچ 050-00909)

شامل 670 متر مربع فضای سالن جهانی ، کاملا بهترین شرایط به طور کلی، با نام تجاری جدید ، مناسب برای استودیو نمایشگاه / فروش ، اداری، تولید، دستکاری ، مناطق ذخیره سازی ، برق بخشی 5.45 X 4.5 متر، گرم می شود، بسیار روشن ، مقدار زیادی از پارکینگ، حمل و نقل خوب ، به طور مستقیم در B7 ( برونر اشتراسه ) ، اتصالات حمل و نقل S1، A5، A22، حمل و نقل عمومی ، اجاره، اجاره

در NObject : 050/00909

در nPrice به درخواست

در nEnergieausweis برای قرارداد

در n - .


Zoom